ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สถานที่โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสำนักงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสนับสนุนการเรียนการสอน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..