หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์  สำนักงานเขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

เวลาเรียน

    ระดับประถมศึกษาโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

ภาษาไทย

๒๘๐

๒๘๐

๒๘๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

พระพุทธศาสนา

-

-

-

-

๔๐

๔๐

ประวัติศาสตร์

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

สุขศึกษา พลศึกษา

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ศิลปะ

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ภาษาจีน

-

-

-

๔๐

๔๐

๔๐

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

รายวิชาเพิ่มเติม(ภาษาอังกฤษ)

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

-กิจกรรมแนะแนว

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

-กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

-กิจกรรมชมรม

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐<

หลักสูตรที่เปิดสอน

                       โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้/

กิจกรรม

เวลาเรียน(ชั่วโมง)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์

ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

– กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

ภาษาไทย

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐( ๓ นก.)

๑๒๐( ๓ นก.)

คณิตศาสตร์

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐( ๓ นก.)

๑๒๐( ๓ นก.)

วิทยาศาสตร์

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)

ประวัติศาสตร์

๔๐( ๑ นก.)

๔๐( ๑ นก.)

๔๐( ๑ นก.)

สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐(๒ นก.)

๘๐(๒ นก.)

๘๐(๒ นก.)

ศิลปะ

๘๐(๒ นก )

๘๐(๒ นก )

๘๐(๒ นก )

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๘๐(๒ นก )

๘๐(๒ นก )

๘๐(๒ นก )

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)

๘๘๐ (๒๒ นก)

๘๘๐ (๒๒ นก)

๘๘๐ (๒๒ นก)

—รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น

ปีละ ๒๐๐ ชั่วโมง-

—กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

–กิจกรรมแนะแนว

๔๐

๔๐

๔๐

–กิจกรรมผู้เรียน

- ลูกเสือ   ยุวกาชาด

 

๔๐

 

๔๐

 

๔๐

- ชมรม

๒๕

๒๕

๒๕

–กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

๑๕

๑๕

๑๕

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑,๒๐๐   ชั่วโมง