คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวนิราวัลย์ ดรลาดพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวอุมารัตน์ บุญเกิด
ครู คศ.2

นางกนกวรรณ โกศลประดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสาววรรณาภรณ์ จันทร์แตง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นางสาวจิราภรณ์ แสนจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวธนาพร ภักดีพิพัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวจันทร์อัมพร เรือนเงิน
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสุวรรณา สุขุมารินทร์
พี่เลี้ยงเด็ก

นางอังคณา ต้นโต
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวกมลทิพย์ ตำปู
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวอรมนัด วงษ์สลาม
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวนันทนา ลามณี
พี่เลี้ยงเด็ก