กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววิรุฬห์กานต์ ศิลป์อุดม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางกิ่งแก้ว ภู่ขาว
ครู คศ.3

นางจินตนา รุ่งแจ้ง
ครู คศ.3

นางสุดาพิม จงรัมย์
ครู คศ.3

นางปิยนาฏ แสงฉาย
ครู คศ.2

นางสาวอุบลวรรณ ดีเสมอ
ครู คศ.2

นายไร่ คชเดช
ครู คศ.2

นางสาวกิ่งกาญจน์ หมายงาม
ครู คศ.2

นายสมานพันธ์ ขุนเสวี
ครู คศ.1

นายภัทรพงศ์ พลขาล
ครู คศ.1