กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพิชญ์ประอร ภวันต์
ครู คศ.2

นางกานต์สุภางค์ บุญเนตร์
ครู คศ.2

นางสาวสุมารินทร์ ถิละเวช
ครู คศ.2

นางสาวพิชญา อองกุลนะ
ครูผู้ช่วย