สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจิตรา ระวีวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางอัจฉรา บัวสรวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอัญชลี ซึมกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอรวรรณ วิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวอัฐภิญญา ถาวร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวลดาวัลย์ เขียวสุภาพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐพร ไตรพรม
ครูผู้ช่วย