สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางปิยนาฎ แสงฉาย
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางรัชนีภรณ์ เสนาชู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจิตรา ระวีวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอัจฉรา บัวสรวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอัญชลี ซึมกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวอรวรรณ วิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวอัฐภิญญา ถาวร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6