สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายนนท์วริศ ธนาวงษ์โรจน์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุพัตรา สาลาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิริรัตน์ สระแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพนิดา วงค์ฟ้าเลื่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางบำรุงทรัพย์ มณีคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวพิชญ์ประอร ภวันต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวอุบลวรรณ ดีเสมอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6