ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาลิวรรณ นพศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 มกราคม 2528 - 30 กันยายน 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพ อยู่คงดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2542
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤติมา รังสิโยภาส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2542 - 18 ตุลาคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางภีรียา ทุ่งมีผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ตุลลาคม 2543 - 30 กันยายน 2545
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันท์ วชิรมนตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2545 - 20 ตุลาคม 2547
ชื่อ-นามสกุล : นางราตรี อาสิงสมานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2549
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีรัตน์ กรเวช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2551
ชื่อ-นามสกุล : นางฉัตรมณี วิริยะผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธันวาคม 2551 - 30 กันยายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ หว่านเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ตุลาคม 2555 - 29 กันยายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์์ เหมสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ตุลาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางกาวิน เครือมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2563-ปัจจุบัน