สายชั้นมัธยมศึกษา

นางสาวธนิฏฐา ช่วงมณีโชติ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ว่าที่ ร.ต.หญิงนันท์นภัส ลาภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายทวีศักดิ์ กมล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางกฤติยา เนตรโสภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพัชรี ศรีผ่องใส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปุณยนุช ฝางคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจิราพร แสนท้าว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุมารินทร์ ถิละเวช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววิรุฬห์กานต์ ศิลป์อุดม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางปารณีย์ สุนทรวัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายวิโรจน์ คงจันทร์
ครู คศ.2

นายวีรักษ์ ชัยศรี
ครู คศ.2

นางสาวอภิญญา ภูสมจิตร
ครู คศ.1