กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมาลา ชูเชิด
ครู คศ.3

นางโบตั๋น เพิ่มสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวศิริรัตน์ สระแก้ว
ครู คศ.2

นายวีรักษ์ ชัยศรี
ครู คศ.2

นายพิเชษฐ์ แสนมุข
ครู คศ.2

นางสาวอัญชลี ซึมกระโทก
ครู คศ.1

นายทวีศักดิ์ กมล
ครู คศ.1