กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมาลา ชูเชิด
ครู คศ.3

นางโบตั๋น เพิ่มสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวศิริรัตน์ สระแก้ว
ครู คศ.2

นายวีรักษ์ ชัยศรี
ครู คศ.2

นายพิเชษฐ์ แสนมุข
ครู คศ.2

นางสาวอัญชลี ซึมกระโทก
ครู คศ.1

นายทวีศักดิ์ กมล
ครู คศ.1

นางสาวหยาดเดือน กลับเอียด
ครูผู้ช่วย