กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกฤษณะ มุกดาลอย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวธนิฏฐา ช่วงโชติมณี
ครู คศ.2

นางสาวเกวลิน รัตน์มงคล
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉราพร ชินอาจ
ครู คศ.1

ว่าที่ร.ต ศิริชัย โฉมวัฒนา
ครู คศ.2