สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวไพวรรณ สุขสำราญ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพรรณณี แก้วสอน
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทองบูรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอมรรัตน์ ภาคีฉาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววริศรา สารบูรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวบุญญารัตน์ ไร่สงวน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6