สายชั้นอนุบาล

นางกนกวรรณ โกศลประดิษฐ์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวอุมารัตน์ บุญเกิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววรรณภรณ์ จันทแตง
ครู คศ.2

นางสาวธนาภรณ์ ภักดีพิพัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางอังคณา ต้นโต
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสุวรรณา สุขุมารินทร์
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวอรมนัด วงษ์สลาม
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวประภาขวัญ ฉิมเฉิด
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวรัตนา วงส้มจีน
พี่เลี้ยงเด็ก