สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเกวลิน รัตนมงคล
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวมาลา ชูเชิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางจิตรา ระวีวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุดาพิม จงรัมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวแป้งพิมพ์ ประเทืองผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางณัฐนรี สว่างวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวปาณิสรา หนูวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6