กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรรณณี แก้วสอน
ครู คศ.1

นางรัชนีภรณ์ เสนาชู
ครู คศ.2

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทองบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวเกศินี วรรณสุข
ครู คศ.2

นางปารณีย์ สุนทรวัฒน์
ครู คศ.2

ว่าที่ร.ต.หญิงเบญจณัฏฐ์ บุญธง
ครู คศ.2

นางสาวปาณิสรา หนูวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปวีณา ประพาพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา เสริฐผล
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี ศรีผ่องใส
ครูผู้ช่วย

นายธนาเทพ เทียนวรรณ
ครูผู้ช่วย