กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรรณณี แก้วสอน
ครู คศ.1

นางรัชนีภรณ์ เสนาชู
ครู คศ.2

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทองบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวเกศินี วรรณสุข
ครู คศ.2

นางปารณีย์ สุนทรวัฒน์
ครู คศ.2

นางสาวปาณิสรา หนูวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวสุพัตรา เสริฐผล
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี ศรีผ่องใส
ครู คศ.1

นายธนาเทพ เทียนวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวพรฑิตา อักขราสา
ครูผู้ช่วย