คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีโชค เกาะกาใต้
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายเทวนาถ จำปา
ตำแหน่ง : รองประธาน คนที่ 1
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิสิทธิ์ นามบุตรดี
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายมังกรเงิน บุญแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพล ผลโยธิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกร ซู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงน้ำทิพย์ โปษยบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชญาพร มาตรสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น :