สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุนิสา เส็งง่วน
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสังวาลย์ หินขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางศศิวิมล ไทรชมภู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเกศินี วรรณสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเบญจวรรณ โสพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายพิเชษฐ์ แสนมุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6