สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ว่าที่ร.ต ศิริชัย โฉมวัฒนา
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวมาลา ชูเชิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายสมานพันธ์ ขุนเสวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวแป้งพิมพ์ ประเทืองผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางชญานันท์ แสงทองแจ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางจิดาภา ศรีวงศ์กรฤต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5