สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายสมานพันธ์ ขุนเสวี
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางโบตั๋น เพิ่มสมบัติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปานตะวัน นามแสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวภัทรนันท์ เรืองหงษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางชญานันท์ แสงทองแจ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางจิดาภา ศรีวงศ์กรฤต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวพรฑิตา อักขราสา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

ว่าที่ร.ต ศิริชัย โฉมวัฒนา
ครู คศ.2