คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายแมน เจริญวัลย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ คงคนนท์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายธนิต ศรีด้วง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาวดี แสงสุรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช ธัญญลักษณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ ประสิทธ์หัตถ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย เผ่าจินดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติคุณ อ้นสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเศกสิทธิ์ ไชยชุมศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมร ฤทธิ์ศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา เอี่ยมบริสุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครพล แสงจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสาโรจน์ แย้มแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์ เหมสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้บริหารโรงเรียน