กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอัจฉรา บัวสรวง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจิตรา ระวีวงษ์
ครู คศ.3

นางจุไรรัตน์ สุวรรณวิจิตร
ครู คศ.3

นางศศิวิมล ไทรชมภู
ครู คศ.3

นางสาวไพวรรณ สุขสำราญ
ครู คศ.2

นางสาวกฤติยา สุภาพงศ์
ครู คศ.1

นางสาวปุณยนุช ฝางคำ
ครู คศ.1

นางสาวศิรินพร วโรตม์สุพรรณ
ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ โสพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวอรวรรณ วิชัย
ครู คศ.1

นางสาววริศรา สารบูรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรนันท์ เรืองหงษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติรัตน์ นุชภู่
ครูผู้ช่วย