กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอัจฉรา บัวสรวง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจิตรา ระวีวงษ์
ครู คศ.3

นางจุไรรัตน์ สุวรรณวิจิตร
ครู คศ.3

นางสาวไพวรรณ สุขสำราญ
ครู คศ.2

นางศศิวิมล ไทรชมภู
ครู คศ.2

นางสาวกฤติยา สุภาพงศ์
ครู คศ.1

นางสาวปุณยนุช ฝางคำ
ครู คศ.1

นางสาวศิรินพร วโรตม์สุพรรณ
ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ โสพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวรรณ วิชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาววริศรา สารบูรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรนันท์ เรืองหงษา
ครูผู้ช่วย