ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SDQ ปีงบประมาณ 65 v1-0-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 766.29 KB 25
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.61 KB 63961
โปรแกรม SDQ ระดับชั้นมัธยมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.11 MB 121241
แบบรายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 14.17 KB 146510
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 14.76 KB 146610
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 13.99 KB 146725
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 12.7 KB 146556
แบบส่งการติดตามการรับทุนของมูลนิธิเพิ่มสุข Word Document ขนาดไฟล์ 16.69 KB 147735
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.28 KB 146637
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.36 KB 146508
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.15 KB 146403
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.43 KB 146433
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.66 KB 146534
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.82 KB 146432
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.82 KB 146690
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.63 KB 146733
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.72 KB 146619
แบบฟอร์มสอบธรรมศึกษาชั้นเอก ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 146609
แบบฟอร์มสอบธรรมศึกษาชั้นโท ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 146768
แบบฟอร์มสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 146613
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.53 KB 146719
แบบรายงานสรุปผลโครงการ ปีการศึกาษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 15.72 KB 146701
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นเอก ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.85 KB 146568
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นโท ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.63 KB 146761
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.1 KB 146590
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ (ประถม)ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 499 KB 150377
บัญชีขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 146602
แบบฟอร์มตารางสอบปี2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.77 KB 146626
แบบฟอร์มการจัดทำข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 27.99 KB 146523
แบบบันทึกผลการประเมินการอ่านของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.5 KB 147052
เอกสารการรับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.49 KB 146932
เอกสาร 10 นาทีมหัศจรรย์ อ่านกันยกห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 49.55 KB 146680
เอกสารขอเข้าเรียน-สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปี2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56 KB 146794
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ (มัธยมศึกษา) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.11 MB 146685
มาตรฐาการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.07 KB 146710
แบบรายงาสรุปผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 146698
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 146621
แบบฟอร์มรับนมโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.52 KB 148442
รหัส สำหรับสอบธรรมศึกษา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.76 MB 146375
เอกสารผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 146574
แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 44.23 KB 146790
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา (ภาคผนวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 841.21 KB 146395
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 146395
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 146576
แผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 146865
แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 146696