ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.61 KB 50248
โปรแกรม SDQ ระดับชั้นมัธยมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.11 MB 107535
แบบรายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 14.17 KB 132798
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 14.76 KB 132903
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 13.99 KB 133015
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 12.7 KB 132855
แบบส่งการติดตามการรับทุนของมูลนิธิเพิ่มสุข Word Document ขนาดไฟล์ 16.69 KB 133712
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.28 KB 132921
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.36 KB 132796
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.15 KB 132700
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.43 KB 132721
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.66 KB 132832
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.82 KB 132724
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.82 KB 132986
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.63 KB 133032
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.72 KB 132918
แบบฟอร์มสอบธรรมศึกษาชั้นเอก ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 132901
แบบฟอร์มสอบธรรมศึกษาชั้นโท ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 133068
แบบฟอร์มสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 132911
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.53 KB 133008
แบบรายงานสรุปผลโครงการ ปีการศึกาษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 15.72 KB 132998
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นเอก ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.85 KB 132858
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นโท ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.63 KB 133057
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.1 KB 132889
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ (ประถม)ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 499 KB 135539
บัญชีขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 132901
แบบฟอร์มตารางสอบปี2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.77 KB 132923
แบบฟอร์มการจัดทำข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 27.99 KB 132822
แบบบันทึกผลการประเมินการอ่านของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.5 KB 133263
เอกสารการรับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.49 KB 133198
เอกสาร 10 นาทีมหัศจรรย์ อ่านกันยกห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 49.55 KB 132978
เอกสารขอเข้าเรียน-สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปี2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56 KB 133089
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ (มัธยมศึกษา) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.11 MB 132977
มาตรฐาการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.07 KB 133008
แบบรายงาสรุปผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 132988
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 132916
แบบฟอร์มรับนมโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.52 KB 134735
รหัส สำหรับสอบธรรมศึกษา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.76 MB 132668
เอกสารผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 132860
แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 44.23 KB 133087
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา (ภาคผนวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 841.21 KB 132686
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 132695
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 132864
แผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 133162
แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 132969