ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.61 KB 2497
โปรแกรม SDQ ระดับชั้นมัธยมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.11 MB 59789
แบบรายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 14.17 KB 85041
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 14.76 KB 85135
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 13.99 KB 85257
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 12.7 KB 85099
แบบส่งการติดตามการรับทุนของมูลนิธิเพิ่มสุข Word Document ขนาดไฟล์ 16.69 KB 85438
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.28 KB 85166
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.36 KB 85038
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.15 KB 84945
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.43 KB 84956
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.66 KB 85080
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.82 KB 84970
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.82 KB 85235
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.63 KB 85275
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.72 KB 85164
แบบฟอร์มสอบธรรมศึกษาชั้นเอก ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 85149
แบบฟอร์มสอบธรรมศึกษาชั้นโท ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 85317
แบบฟอร์มสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 85159
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.53 KB 85259
แบบรายงานสรุปผลโครงการ ปีการศึกาษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 15.72 KB 85246
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นเอก ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.85 KB 85107
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นโท ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.63 KB 85303
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.1 KB 85141
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ (ประถม)ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 499 KB 85933
บัญชีขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 85152
แบบฟอร์มตารางสอบปี2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.77 KB 85164
แบบฟอร์มการจัดทำข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 27.99 KB 85075
แบบบันทึกผลการประเมินการอ่านของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.5 KB 85410
เอกสารการรับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.49 KB 85357
เอกสาร 10 นาทีมหัศจรรย์ อ่านกันยกห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 49.55 KB 85225
เอกสารขอเข้าเรียน-สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปี2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56 KB 85341
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ (มัธยมศึกษา) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.11 MB 85228
มาตรฐาการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.07 KB 85258
แบบรายงาสรุปผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 85234
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 85163
แบบฟอร์มรับนมโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.52 KB 86986
รหัส สำหรับสอบธรรมศึกษา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.76 MB 84918
เอกสารผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 85108
แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 44.23 KB 85335
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา (ภาคผนวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 841.21 KB 84927
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 84942
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 85111
แผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 85384
แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 85109