ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SDQ ปีงบประมาณ 65 v1-0-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 766.29 KB 23
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.61 KB 63953
โปรแกรม SDQ ระดับชั้นมัธยมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.11 MB 121239
แบบรายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 14.17 KB 146503
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 14.76 KB 146609
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 13.99 KB 146718
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 12.7 KB 146555
แบบส่งการติดตามการรับทุนของมูลนิธิเพิ่มสุข Word Document ขนาดไฟล์ 16.69 KB 147728
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.28 KB 146631
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.36 KB 146500
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.15 KB 146401
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.43 KB 146430
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.66 KB 146532
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.82 KB 146425
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.82 KB 146686
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.63 KB 146732
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.72 KB 146618
แบบฟอร์มสอบธรรมศึกษาชั้นเอก ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 146602
แบบฟอร์มสอบธรรมศึกษาชั้นโท ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 146767
แบบฟอร์มสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 146612
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.53 KB 146711
แบบรายงานสรุปผลโครงการ ปีการศึกาษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 15.72 KB 146700
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นเอก ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.85 KB 146560
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นโท ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.63 KB 146760
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.1 KB 146589
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ (ประถม)ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 499 KB 150370
บัญชีขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 146601
แบบฟอร์มตารางสอบปี2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.77 KB 146625
แบบฟอร์มการจัดทำข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 27.99 KB 146522
แบบบันทึกผลการประเมินการอ่านของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.5 KB 147045
เอกสารการรับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.49 KB 146929
เอกสาร 10 นาทีมหัศจรรย์ อ่านกันยกห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 49.55 KB 146679
เอกสารขอเข้าเรียน-สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปี2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56 KB 146793
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ (มัธยมศึกษา) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.11 MB 146678
มาตรฐาการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.07 KB 146709
แบบรายงาสรุปผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 146690
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 146618
แบบฟอร์มรับนมโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.52 KB 148435
รหัส สำหรับสอบธรรมศึกษา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.76 MB 146368
เอกสารผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 146573
แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 44.23 KB 146788
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา (ภาคผนวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 841.21 KB 146388
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 146394
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 146575
แผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 146864
แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 146688